Agenda Sint-Rita

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Interview met diaken Bob Timmermans

 

Bob Timmermans is diaken in de parochies van O.-L.-V.-Onbevlekt-Ontvangen en Sint-Rita in Kontich. Hij is gehuwd, heeft drie kinderen en zes kleinkinderen. Kerk & Leven ging hem polsen over zijn ervaring om, als gehuwd man, een gewijd kerkelijk ambt te bekleden.

 

Bob, we kennen je in de parochie als diaken en begrafenisondernemer, maar van waar ben je afkomstig?

Ik ben thuis geboren in de “Seefhoek”, mijn vrouw Anita is van “Het Zuid” en onze drie kinderen zijn geboren in de toenmalige materniteit “O.-L.-V. van Antwerpen” in de Pieter Van Hobokenstraat. Wij zijn dus allen geboren binnen de oude Spaanse omwalling van de stad en mogen ons bijgevolg échte Sinjoren noemen.

Je hebt je ganse jeugd doorgebracht in Antwerpen. Je bent er ook gehuwd, waaruit ik besluit dat de toetreding tot een kerkelijk ambt toen niet aan de orde was.

 

Inderdaad. Te meer dat onze ouders, zowel mijn ouders als die van mijn vrouw, geen pratikerende gelovigen waren. Maar ze hebben ons ook nooit afgeremd om zelf te pratikeren. Doopsel, eerste communie, vormsel en kerkelijk huwelijk maakten deel uit van de familietraditie. Zowel mijn vrouw als ikzelf hebben ons lager onderwijs gevolgd in een katholieke school. Voor mijn humaniora werd ik evenwel door mijn ouders ingeschreven in het stedelijk onderwijs, waar ik met een diploma “Secretariaat en Administratie” afstudeerde.

En ben je na je humaniora dan onmiddellijk het bedrijfsleven ingestapt?

 

Na eerst mijn legerdienst volbracht te hebben bij de Administratieve Diensten van het Belgisch leger in Duitsland ben ik in 1963 mijn professionele loopbaan gestart als bediende bij het scheepvaartbedrijf “Ahlers” in de Antwerpse haven. Ik deed er mijn werk graag en werd ervoor geapprecieerd. Er werden mij regelmatig nieuwe bevoegdheden toegewezen en in 1985 werd ik tot directeur van de Administratieve Diensten benoemd.

Dat lijkt me toch een zeer profaan parcours. Wat is dan de trigger geweest om je voor te bereiden op een meer religieuze inzet?

 

Gewoon de dynamiek die uitging van de jonge gemeenschap van Kontich-Kazerne in de jaren 70 van vorige eeuw.

Ik ben enig kind en ben ook nooit lid geweest van een jeugdbeweging, noch actief in een parochie. Toch voelde ik mij een huiselijke man en sociaal toegewijd. Zo was ik bij Ahlers lid van de personeelskring en medeorganisator van het jaarlijkse banket en van personeelsuitstappen. Toegegeven, buiten het familieleven, was het sociaal engagement eerder beperkt.

Maar toen wij ons hier in 1972 aan de IJzermaalberg kwamen vestigen werd ik snel sterk begeesterd door de dynamiek die er uitging van de parochie van O.-L.-V.-Onbevlekt-Ontvangen.

Kontich-Kazerne was toen in volle expansie, met de opbouw van nieuwe wijken rond het station en achter de kerk. De nieuwe inwoners waren jonge mensen met kinderen. Er was een bloeiend verenigingsleven geleid door gedreven vrijwilligers. Wij werden als het ware opgeslorpt in die gemeenschap. Dat gevoel had ik persoonlijk nog nooit eerder in mijn leven waargenomen. Het verlangen groeide dan ook om effectief deel te nemen aan de uitbouw van die gemeenschap. Zo sloot ik me aan bij het zangkoor en werd lector. Wij werden ook bevriend met de toenmalige onderpastoor, pater Jos Van den Bergh, met wie ik heel wat gesprekken had over dienstbaarheid in de kerkgemeenschap en over het diaconaat.

 

Zijn die gesprekken een directe aanleiding geweest voor jouw diakenkeuze?

 

Niet rechtstreeks, maar ze hebben er wel toe geleid dat ik een beter inzicht verwierf in de rol van het diaconaat in de kerk. Voor het overige is de keuze voor het diaconaat een volkomen persoonlijke beslissing geweest die slechts langzaam gegroeid is in volledig overleg en in overeenstemming met mijn vrouw.

 

Wat betekende het diaconaat voor u?

 

Zich ten dienste stellen van de gelovige gemeenschap in een parochie, als sociaal medewerker van de priester. Dienstbaarheid is trouwens van oudsher een basisopdracht van de Kerk. De diakenwijding bestond reeds in de eerste eeuwen van het christendom. De clerus verzorgde het pastorale werk, de diaken stond in voor de opvang en verzorging van de zieken en minder

bedeelden in de gemeenschap. Later werd die ziekenzorg langzamerhand overgenomen door diverse religieuze instellingen en congregaties, en in recentere tijden door initiatieven van de burgerlijke overheid. De sociale rol van de diaken werd overgenomen door parochiepriesters.

Door het tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) werd, in het licht van de vermindering van het aantal priesterroepingen, de functie van de diaken opnieuw gedefinieerd. Het doel was om ook gelovige mensen, gehuwd of niet, te kunnen inzetten voor de erediensten, de verspreiding van het evangelie en het onderhoud van sociale contacten met de noodlijdenden in parochies, scholen en ziekenhuizen.

Wat hield die vernieuwing in?

De diakenwijding werd ingevoerd en criteria werden vastgelegd waaraan een kandidaat-diaken, vrijgezel of gehuwd, moet voldoen. De kandidaat moet van het mannelijk geslacht zijn, met een onbesproken gedrag, vast werk hebben met een verloning die het mogelijk maakt om zichzelf en/of de eigen familie zelfstandig te onderhouden en een grondige reden kunnen voorleggen om toe te treden tot het diaconaat. De diakenwijding houdt ook in dat hij zich als vrijgezel aan het celibaat zal houden of als gehuwde niet meer zal hertrouwen in geval van overlijden van zijn echtgenote.

Vandaag wordt de diaken omschreven als “een door de bisschop gewijde medewerker van de bisschop”, net zoals de priester. Alleen zijn de ceremoniële taken van een diaken beperkt. Hij kan wel voorgaan in Woord- en Communiediensten en in de uitvaartliturgie. Hij kan ook prediken, maar de sacramenten die hij kan toedienen zijn beperkt tot het doopsel en het huwelijk en in beperkte mate de ziekenzalving. Zijn basistaak blijft evenwel de zorg aan de gemeenschap, hoe hij die ook invult.

Hoe ben je aan je opleiding begonnen?

 

In 1982 ben ik gestart met mijn opleiding in het toenmalige vormingscentrum “Puttenhof” in Schilde. Die vorming werd gegeven á rato van één dag per week op zaterdag, het ganse jaar door behalve tijdens de schoolvakanties. De totale duurtijd was 5 jaar. De klemtoon van die opleiding ligt op de dienstbaarheid in de maatschappij. Een sociale opleiding dus. Theologie en kerkgeschiedenis staan ook wel op het programma, maar eerder als aanvulling erop. In 1987 werd ik uiteindelijk als diaken gewijd in de parochiekerk van O.L.V. in Kontich-Kazerne. Het was toen de gewoonte de wijding toe te kennen in de parochie waar je zou tewerkgesteld worden. Vandaag gebeuren diakenwijdingen uitsluitend in de kathedraal.

Hoe heb jij, na de wijding, je diaconaat ingevuld?

 

Bij mijn ”Zending”, zoals dat genoemd werd, werd ik specifiek aangesteld voor de uitbouw van de vormselcatechese in de parochie van Kontich-Kazerne en in het dekenaat Kontich.

Naast mijn normale liturgische taken was ik dan ook teamlid van het parochieteam van O.V.L.-Onbevlekt-Ontvangen en van pastoresploeg van het dekenaat Kontich. Ik ben ook een tijdlang voorzitter geweest van het parochieteam en proost van de KWB.

Ik moest hierbij wel een afweging maken tussen enerzijds mijn verplichtingen in het bedrijfsleven en anderzijds mijn taak als diaken. Wat behoorlijk gelukt is, zeker nadat ik in 1992 mijn eigen onderneming had opgestart en ik voor mezelf kon opmaken hoe ik mijn tijd over mijn diverse activiteiten verdeelde.

Hoe lang voer je die opdracht nu uit?

Ik ben in 2010 met pensioen gegaan maar doe nu nog altijd alle dopen in Sint-Martinus, Sint-Rita en in Kontich-Kazerne. Ik verzorg nog altijd Gebeds- Communiediensten en de uitvaartliturgie, dit laatste voor zover geen eucharistieviering gevraagd wordt, omdat ik daar, als diaken, niet toe bevoegd ben.

 

 

Hoe hebben je vrouw en je kinderen je diaconaat beleefd?

 

Mijn vrouw heeft zich altijd op de achtergrond gehouden maar heeft mij altijd voor 100% gesteund. Ook mijn kinderen hebben een grote uitgesproken waardering voor de manier waarop ik mijn diaconaat heb ingevuld, al is geen van hen nog pratikerend.

Heb je daar spijt van?

 

Neen, want ik ben ervan overtuigd dat niets verloren gaat van waarvoor je je met eerlijke overtuiging hebt ingezet.

Bob, dank je voor dit gesprek en veel goede moed in het voortzetten van je diaconaat.

 

                                                                                                                                                            RB.

 

140518 Octaafkerk 455 bewerkt 1 2

Nieuws Sint-Rita

GARAGEVERKOOP

04-03-2019 - St.Rita

  ZONDAG 12 MEI 2019  GARAGVERKOOP  van  9 u  tot max. 16 u in de St-Ritawijk VERKOOP VAN ALLERLEI  NOG BRUIKBARE TWEEDEHANDSMATERIALEN : o.a. Klederen, speelgoed, gereedschap, hobby- en vrijetijdsspullen...

lees verder

Interview met diaken Bob Timmermans

21-01-2019 - Frans Peeters

Interview met diaken Bob Timmermans   Bob Timmermans is diaken in de parochies van O.-L.-V.-Onbevlekt-Ontvangen en Sint-Rita in Kontich. Hij is gehuwd, heeft drie kinderen en zes kleinkinderen. Kerk & Leven ging...

lees verder

15 donderdagen H Rita

17-01-2019 - St.Rita

Vanaf donderdag 7 februari beginnen de 15 donderdagen in voorbereiding op het feest van de H Rita ( 22 mei ).  In de eucharistieviering van 15.00 u zal telkens  met beeld...

lees verder

Kaartavonden

27-08-2018 - St.Rita

  Vrijdag 7 september is het de start van een nieuw KWB kaartseizoen.  Waar? In de parochiezaal onder de St.-Ritakerk telkens om  20.00 uur  Een leuke ontspanning voor alle leeftijden en...

lees verder

Free Joomla! template by Age Themes